งานควบคุมงานก่อสร้างฯ

อัพเดทล่าสุดเมือ: วันอังคาร, 08 มกราคม 2562

 

 

เอกสาร   วันที่
ขอบเขตงาน ขอบเขตงาน 15 มิ.ย. 59
ประกาศจัดหาพัสดุ ประกาศจัดหาพัสดุ 15 มิ.ย. 59
ผลการจัดหาพัสดุ ผลการจัดหาพัสดุ 11 ส.ค. 59
ราคากลาง ราคากลาง 15 มิ.ย. 59
สัญญา สัญญา 25 ส.ค. 59
แผนการดำเนินงาน สัญญา 16 ม.ค. 60
 • สถานะการดำเนินงาน ก.ย. 59
สัญญา 16 ม.ค. 60
 • สถานะการดำเนินงาน ต.ค. 59
สัญญา 16 ม.ค. 60
 • สถานะการดำเนินงาน พ.ย. 59
สัญญา 16 ม.ค. 60
 • สถานะการดำเนินงาน ธ.ค. 59
สัญญา 16 ม.ค. 60
 • สถานะการดำเนินงาน ม.ค. 60
สัญญา 7 ก.พ. 60
 • สถานะการดำเนินงาน ก.พ. 60
สัญญา 28 เม.ย. 60
 • สถานะการดำเนินงาน มี.ค. 60
สัญญา 28 เม.ย. 60
 • สถานะการดำเนินงาน เม.ย. 60
สัญญา 13 มิ.ย. 60
 • สถานะการดำเนินงาน พ.ค. 60
สัญญา 13 มิ.ย. 60
 • สถานะการดำเนินงาน มิ.ย. 60
สัญญา 18 ก.ค. 60
 • สถานะการดำเนินงาน ก.ค. 60
สัญญา 18 ส.ค. 60
 • สถานะการดำเนินงาน ส.ค. 60
สัญญา 12 ก.ย. 60
 • สถานะการดำเนินงาน ก.ย. 60
สัญญา 6 ต.ค. 60
 • สถานะการดำเนินงาน ต.ค. 60
สัญญา 3 พ.ย. 60
 • สถานะการดำเนินงาน พ.ย. 60
สัญญา 8 ธ.ค. 60
 • สถานะการดำเนินงาน ธ.ค. 60
สัญญา 3 ม.ค. 61
 • สถานะการดำเนินงาน ม.ค. 61
สัญญา 7 ก.พ. 61
 • สถานะการดำเนินงาน ก.พ. 61
สัญญา มี.ค. 61
 • สถานะการดำเนินงาน มี.ค. 61
สัญญา 3 เม.ย. 61
 • สถานะการดำเนินงาน เม.ย. 61
สัญญา 5 พ.ค. 61
 • สถานะการดำเนินงาน พ.ค. 61
สัญญา 7 มิ.ย. 61
 • สถานะการดำเนินงาน มิ.ย. 61
สัญญา 16 ก.ค. 61
 • สถานะการดำเนินงาน ก.ค. 61
สัญญา .ค. 61
 • สถานะการดำเนินงาน ส.ค. 61
สัญญา 5 ก.ย. 61
 • สถานะการดำเนินงาน ก.ย. 61
สัญญา 16 ต.ค. 61
 • สถานะการดำเนินงาน ต.ค. 61
สัญญา 14 พ.ย. 61
 • สถานะการดำเนินงาน พ.ย. 61
สัญญา 11 ธ.ค. 61
 • สถานะการดำเนินงาน ธ.ค. 61
สัญญา 8 ม.ค. 62
แผนการเบิกจ่าย สัญญา 16 ม.ค. 60
แผนการเบิกจ่าย 61     สัญญา 7 ก.พ. 61
สถานะการเบิกจ่าย สัญญา 8 ธ.ค. 59
 • สถานะการเบิกจ่าย ก.ย. 60
สัญญา 6 ต.ค. 60
 • สถานะการเบิกจ่าย ม.ค. 61
สัญญา 7 ก.พ. 61
 • สถานะการเบิกจ่าย ก.พ. 61
สัญญา 12 มี.ค. 61
 • สถานะการเบิกจ่าย มิ.ย. 61
สัญญา 5 ก.ย. 61
 • สถานะการเบิกจ่าย ก.ย. 61
สัญญา 16 ต.ค. 61