งานบริหารโครงการ

อัพเดทล่าสุดเมือ: วันศุกร์, 09 ธันวาคม 2559

เอกสาร   วันที่
ขอบเขตงาน ขอบเขตงาน 25 ส.ค. 59
ประกาศจัดหาพัสดุ ประกาศจัดหาพัสดุ 25 ส.ค. 59
ผลการจัดหาพัสดุ ผลการจัดหาพัสดุ 25 ส.ค. 59
สัญญา สัญญา 25 ส.ค. 59
หนังสือบอกเลิกสัญญา 25 ส.ค. 59