รายละเอียดการดำเนินงาน

อัพเดทล่าสุดเมือ: วันจันทร์, 21 ธันวาคม 2558

    งานระบบสาธารณูปโภคมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้  

             วางระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบประปา ระบบน้ำเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศ เชื่อมเข้าสู่อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ระบบขนส่งผู้โดยสาร (APM) และทางวิ่งเส้นที่ 3 ในอนาคตของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 kV. ต่อเชื่อมระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้านครหลวง ด้านทิศใต้ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้าสถานีไฟฟ้าย่อย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2 ซึ่งจะก่อสร้างใหม่ และก่อสร้างระบบจ่ายไฟฟ้าระยะที่สอง โดยติดตั้งสวิตช์เกียร์ ขนาด 24 kV. หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบควบคุมและสั่งการ SCADA  มาที่อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ระบบขนส่งผู้โดยสาร (APM) และทางวิ่งเส้นที่ 3 ในอนาคต รวมถึงก่อสร้างท่อเมนประปาจากการประปานครหลวง ด้านทิศใต้ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้าสถานีสูบน้ำประปาและถังเก็บที่ก่อสร้างใหม่มาที่อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 พร้อมทั้งก่อสร้างระบบ ท่อส่งน้ำเสีย เชื่อมต่อกับระบบเดิม งบประมาณ 2,693.219 ล้านบาท