โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560)

อัพเดทล่าสุดเมือ: วันศุกร์, 07 ตุลาคม 2559

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2559) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสาร จาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี เพื่อบรรเทาความแออัดของผู้โดยสาร และเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วงเงินลงทุน 62,503.214 ล้านบาท (รวมสำรองราคาและปริมาณงานเปลี่ยนแปลง 10% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้าง 1,761.600 ล้านบาท) ระยะเวลาดำเนินการ 70 เดือน ประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน ดังนี้